Verenigde Naties Verdrag

Burgerrechten en politieke rechten

Wat betekent BuPo?
Het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, ook wel BUPO) is een verdrag geïnitieerd door de Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het kwam tot stand op 16 december 1966 en werd van kracht op 23 maart 1976, na ratificatie door 35 lidstaten.
 
Bijna alle landen ondertekenden het verdrag.
Nederland ondertekende op 25 juni 1969 en ratificeerde op 11 december 1978.

De beschermde rechten van de mens zijn:

Er zijn enkele aanvullende, facultatieve protocollen. Het eerste regelt behandeling van individuele klachten. Het tweede is gericht op de afschaffing van de doodstraf.
In veel gevallen geeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de burger dezelfde of een ruimere bescherming.

Handhaving
De handhaving van het Verdrag vindt op verschillende wijzen plaats door het VN-Comité voor de Rechten van de Mens, een comité van achttien deskundigen uit verschillende landen. Allereerst zijn staten die het verdrag hebben geratificeerd, verplicht binnen een jaar na ratificatie verslag uit te brengen aan het Comité voor de Rechten van de Mens over de mensenrechtensituatie in hun land, en daarna telkens wanneer het Comité hierom vraagt. Daarnaast geldt voor landen die het Eerste Aanvullende Protocol hebben geratificeerd, dat ingezetenen het recht hebben om het Comité voor de Rechten van de Mens om een mening te vragen wanneer zij menen dat hun land in strijd met het verdrag heeft gehandeld, en wanneer naar hun mening de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Het Comité kan dan zijn mening geven, en aanbevelingen doen. Het kan die echter niet afdwingen.

Bronnen:

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/dutch-nederlands

VN-Comité voor de Rechten van de Mens
Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is de leidende entiteit van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, met een uniek mandaat om alle mensenrechten voor alle mensen te bevorderen en te beschermen.
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr