Verkiezingen & Burgerrechten

Er is door verschillende groepen burgers lang en stevig gestreden voor het recht om vertegenwoordigers te mogen kiezen via directe verkiezingen.
Pas op 28 september 1919 werd het algemeen kiesrecht van kracht.
Vanaf toen werden Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden direct door de volwassen burgers gekozen om hen te vertegenwoordigen en namens hen het nationale, regionale en lokale bestuur te controleren.

Een kostbaar goed dus dat stemrecht en een belangrijk burgerrecht, mits ……

  • het bestuur ook daadwerkelijk respect heeft voor de volksvertegenwoordigers en hun het werk niet onmogelijk wordt gemaakt;
  • burgers niet tegen elkaar worden uitgespeeld en de kans krijgen hun grondrechten te verdedigen;
  • partijpolitiek en coalitie akkoorden niet leiden tot besluiten en wetgeving die de burgerrechten schenden;
  • gekozen bestuurders verantwoordelijk zijn voor het overheidsbeleid en niet de topambtenaren die niet gekozen zijn door de burger;
  • corruptie geen kans krijgt.

Al sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in Nederland wordt er door politieke partijen getornd aan de democratische beginselen van onze Grondwet.
Schending van de Grondwet is de laatste drie decennia zelfs aan de orde van de dag.
Wetgeving wordt niet meer ontworpen in het algemeen belang van de burger en oppositie partijen krijgen geen kans meer om de burgerrechten te verdedigen of de regering naar behoren te controleren.
Teveel wetten zijn niet in het belang van de burger, maar gaan tegen het belang van de burger in.
Er is steeds meer macht overgedragen aan niet-gekozen topambtenaren, die ook nog eens niet worden gecontroleerd door onze volksvertegenwoordigers.

Hoewel spotjes en grote posters ons ervan moeten overtuigen dat we via de gemeenteraadsverkiezingen invloed krijgen in onze eigen woonplaats, zal de burger ook hier teleurgesteld raken.
Gemeentes hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen om nationaal beleid uit te voeren met minder middelen uit de schatkist.
Vaak wordt er flink wat druk uitgevoerd door de nationale overheid om het nationale beleid op lokaal niveau uit te voeren.
Dit terwijl raadsleden en wethouders nauwelijks verstand hebben van de dossiers waar het over gaat.
Gevolg: schadelijk beleid voor de burgers wordt onder druk goedgekeurd door gemeenteraden en de burgers en gemeentes blijven met de schade zitten.

Voorbeeld is deelname van gemeenten aan de RES (Regionale Energie Strategieën) die in veel gemeenten wethouders, raadsleden en burgers tot wanhoop drijven.
De druk vanuit ‘Den Haag’ om windturbineparken en zonneparken te plaatsen is enorm.
Bezwaren van burgers worden aan de kant geschoven en zogenaamde burgerparticipatie bijeenkomsten worden georganiseerd om de schijn van democratie op te houden.

De rechtspraak functioneert niet meer naar behoren, zeker niet binnen het bestuursrecht, waardoor de burgerrechten nog meer onder druk komen te staan.

Verder draagt ‘Den Haag’ steeds meer verantwoordelijkheden over aan de Europese Unie.
Daaronder bevinden zich ook zaken als gezondheidszorg, landbouw, energie, natuur, veiligheid en burger identificatiezaken.
Dit alles zonder hierbij op nationaal niveau een goede democratische waarborg voor de burgers te garanderen.
De burger heeft vervolgens nauwelijks nog overzicht en geen inspraak.
Ondemocratisch dus en in strijd met de grondrechten van burgers.

Het is in het belang van de burgerrechten om het algemeen kiesrecht te gebruiken om onze democratie weer inhoud te geven.
Niet door op polariserende politieke bewegingen of politieke partijen te stemmen, dat maakt de situatie alleen maar erger.
Laten we ons vooral niet tegen elkaar uitspelen, maar laten we gezamenlijk opkomen voor onze burgerrechten.

Als je niet weet waarop je moet stemmen dan heb je als burger de mogelijkheid blanco te stemmen, omdat dit een signaal geeft aan de wetgever dat je het niet eens bent met de wijze waarop er met onze rechten wordt omgesprongen.

Veel mensen denken dat hun stem dan gaat naar de grootste partij. DIT IS NIET WAAR!

Bij een blanco stem wordt de stem alleen meegeteld voor de opkomstpercentages.
De stem heeft GEEN invloed op de uitslag.
Het enige dat de overheid hier uit op kan maken is dat een stemgerechtigde burger de moeite heeft genomen naar het stemlokaal te gaan, een ID en de stempas te laten zien, het stembiljet in ontvangst te nemen om deze vervolgens zonder verdere handeling in de stembus te stoppen.
Je hebt dan gestemd voor de burger van Nederland die de verdere aantasting van de democratische rechten zat is en eist dat daar verandering in komt.

Hiermee doe je dan ook recht aan allen die zo hard hebben gestreden voor het algemene kiesrecht.
Je neem dit door hun verworven recht door blanco te stemmen heel erg serieus.
Hoe groter het percentage stemgerechtigde burgers bereid is dit te doen, hoe duidelijker de boodschap aan de bestuurders en volksvertegenwoordigers in dit land is: “Respecteer onze democratische burgerrechten!”